Voorwaarden

Welkom bij de gebruikersovereenkomst van RealSingles.

Deze Gebruikersovereenkomst beschrijft de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de diensten die je worden aangeboden door RealSingles. Als je er niet mee akkoord gaat door deze Gebruikersovereenkomst gebonden te zijn mag je onze diensten niet gebruiken.

Als bezoeker of lid van deze website ga je akkoord met de onderstaande bepalingen en voorwaarden, hetzij door de site te bezoeken, hetzij door de site te gebruiken, hetzij door jezelf te registreren als lid. Deze gebruiksvoorwaarden omschrijven welke rechten je hebt en hoe je die kan uitoefenen en dient dus aandachtig gelezen te worden.


1. Algemeen

  • RealSingles is een sociale (dating) netwerk site voor singles die op meerdere manieren toegankelijk is voor leden.
  • Diensten zijn de onderdelen van RealSingles die toegankelijk zijn voor leden.
  • Leden zijn de gebruikers van RealSingles.


2. Voorwaarden van lidmaatschap

Om gebruik te maken van onze services moet je minimaal 18 jaar zijn en alle verplichte velden van de registratie formulieren invullen. Door jezelf in te schrijven met een eigen profielpagina verklaar je dat de geleverde persoonlijke gegevens correct, en nauwkeurig zijn. Je beschikt over de wettelijke handelingsbekwaamheid om een overeenkomst zoals deze af te sluiten. Als je geschikt bent om gebruik te maken van onze diensten, dan moet je het registratie proces voltooien door RealSingles de juiste en correcte informatie te verschaffen zoals gevraagd bij het RealSingles registratie formulier. Als de informatie die jij opgeeft als onwaar word of incorrect wordt bevonden, zijn wij gerechtigd om uw account te blokkeren of te verwijderen.

Om je inschrijving te voltooien moet je een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. Je bent verantwoordelijk voor alle handelingen met jouw gebruikersnaam en wachtwoord en je mag de Site slechts gebruiken met je eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Je moet alle veiligheidsmaatregelen nemen om je wachtwoord beschermd te houden en je mag dit niet kenbaar maken aan een ander persoon. Je mag ook niet toestaan dat een ander persoon, direct of indirect, jouw gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt.

In het geval dat een lid deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in tegenspraak is met het doel van deze informatie, behoudt RealSingles zich het recht voor om het account van het lid zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

RealSingles behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen.


3. Gebruik van de dienst

U zult RealSingles niet of op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken') via RealSingles; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.

Indien u merkt of het vermoeden hebt dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot RealSingles dient u dit zo spoedig mogelijk aan RealSingles te melden.

U verklaart dat de persoonlijke gegevens van derden, waarover u via RealSingles beschikt, niet te zullen gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens u via RealSingles beschikt. U verklaart geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulk-verspreiding van e-mail aan leden of voormalig leden te zullen distribueren.

U zult zich in uw communicatie niet obsceen uitlaten. Dit houdt ook in dat u op geen enkele wijze suggestieve seksuele uitingen of seksueel taalgebruik zult bezigen in enige vorm. RealSingles controleert alle profielen, en zal profielen indien nodig wijzigen, weigeren of verwijderen welke niet beantwoorden aan de geest van de service. RealSingles is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving, redactionele wijzigingen aan te brengen in oproepen, profielen, afbeeldingen of andere ingezonden documenten.


4. Privacy en bescherming

Het privacy beleid zoals hieronder omschreven maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van RealSingles. Door inschrijving verklaart u dat u met dit beleid instemt en u eraan te conformeren.

Het direct of indirect opnemen van contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's, e-mail adressen, ICQ-nummers, of andere persoonlijk herleidbare informatie of het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens is niet toegestaan in oproep, profiel of op beeldmateriaal.

U verklaart geen foto's van seksuele aard, uw jeugdfoto's, groepsfoto's, foto's van dieren of foto's van andere mensen dan uzelf op RealSingles te publiceren. RealSingles behoudt zich het recht voor om foto's, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

RealSingles controleert alle profielen, en zal profielen zonnodig wijzigen of weigeren die ongepaste of obscene uitspraken bevatten. Profielen die gericht zijn op louter seksueel contact, of die niet beantwoorden aan de geest van de service worden verwijderd.

U stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als uw omstandigheden wijzigen de informatie aan te passen, of bij te werken. Als blijkt dat door u verschafte informatie onjuist, of incompleet is, behoudt RealSingles zich het recht voor uw inschrijving te beëindigen en u verdere toegang tot de site te weigeren.

U stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat u op onze site publiceert, als mede uw interacties met andere leden.

U verklaart dat uw inschrijving bij RealSingles strikt door u persoonlijk gebruikt zal worden. Het is anderen niet toegestaan uw inschrijving te gebruiken voor anderen en u mag uw inschrijving of wachtwoord niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.

U verklaart dat u zich op geen enkele wijze zult voordoen als een ander dan u werkelijk bent. Dat houdt ook in dat u zich niet als een ander lid of een werknemer van RealSingles zult voordoen.

U verklaart RealSingles op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciële doelen/doeleinden dan ook.

E-mailberichten die door u aan andere leden worden verstuurd en chatsessies tussen u en een ander lid worden door RealSingles als privé-gegevens behandeld. RealSingles behoudt zich het recht voor om op klachten van andere leden maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn beschreven in deze gebruiksvoorwaarden.

Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die u opgeeft zal worden gebruikt voor het zoekproces, dat wil zeggen dat op basis van een profiel dat u aan RealSingles opgeeft, gezocht zal worden in de database met alle verzamelde gegevens (waaronder die van u) naar de best passende kandidaat. Een lijst met geselecteerde kandidaten zal worden getoond op het scherm van het zoekend lid. Alle door de kandidaat opgegeven informatie, met uitzondering van directe contactgegevens zoals het e-mailadres is op dat moment opvraagbaar door het zoekend lid.

De informatie die u opgeeft kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Deze gegevens onthullen absoluut niets over individuele personen, maar hebben betrekking op gebundelde informatie zoals: hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, welke artikelen zijn het meest populair, etc. Deze gegevens kunnen door RealSingles beschikbaar worden gesteld aan (commerciële) derden. Bestudering van deze informatie stelt RealSingles in staat RealSingles steeds meer op de wensen van onze leden aan te passen.

RealSingles is zo opgezet dat e-mailcontact altijd via het anonieme mailsysteem van RealSingles kan verlopen. RealSingles raad u sterk aan te wachten met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat u er zelf zeker van bent dat dit ook daadwerkelijk verantwoord is om te doen.

Er is alles aan gedaan om RealSingles zodanig te beveiligen dat uw gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Slechts een beperkt aantal medewerkers van RealSingles heeft toegang tot uw gegevens en dan uitsluitend wanneer nodig. Persoonlijke gegevens die u bij de registratie verstrekt anders dan uw oproep, profiel en foto, zijn niet toegankelijk voor derden: ze worden niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld.

Uit veiligheidsoverwegingen logt RealSingles het IP-adres van uw computeraansluiting. RealSingles behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het IP-adres gegevens over u en uw aansluiting te achterhalen.


5. Intellectueel eigendom

U stemt ermee in dat u zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van RealSingles en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, onze site zult bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto's, profielen van leden, artikelen, adviezen en overige inhoud van onze site.

De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, tekst op de website(s) van RealSingles zijn het intellectuele eigendom van RealSingles en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van RealSingles.

De gebruiksrechten die door RealSingles aan leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van deze documenten voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van het lidmaatschap bij RealSingles. Al het andere gebruik door leden zonder toestemming van RealSingles is strikt verboden.

Het is leden in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina's van RealSingles en de computercodes of elementen waaruit de diensten en de RealSingles zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

RealSingles is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door leden wordt verstrekt, te gebruiken op de website(s) van RealSingles. Dit is in het bijzonder van toepassing op het dupliceren en weergeven van inhoud die betrekking heeft op leden op de website(s) van RealSingles of een deel daarvan en/of in mailings en nieuwsbrieven van RealSingles. RealSingles is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp van de website(s) van RealSingles en/of technische vereisten.


6. Beëindiging

Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment worden opgezegd. Als u wilt opzeggen kan dat op eenvoudige wijze via onze website..

RealSingles is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot RealSingles geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien u een of meer van uw verplichtingen jegens RealSingles niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Het lidmaatschap kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg van herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel chat/e-mail gedrag, die RealSingles via andere leden RealSingles bereiken, het achterblijven van betalingen van uw lidmaatschap of pogingen van u om uw lidmaatschap over te dragen. U bent zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat beëindiging zonder u er rekenschap van te geven kan plaatsvinden en u gaat er tevens mee akkoord dat RealSingles uw bestanden onmiddellijk verwijderen en u verdere toegang tot RealSingles zullen onthouden.

RealSingles is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval u een zedenmisdrijf hebt begaan, onder curatele bent gesteld, onder bewind bent gesteld, in aanmerking bent gekomen voor de schuldsanering, danwel het aannemelijk is dat u anderszins niet aan de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen zal voldoen.


7. Garantie

Het gebruik van RealSingles is geen garantie voor het ontmoeten van een geschikte partner. Wanneer de beoogde resultaten van RealSingles tegenvallen kan RealSingles daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Wij geven geen garanties met betrekking tot een voortdurende, ononderbroken of veilige toegang tot onze diensten en de werking van de Site kan worden verstoord door tal van factoren buiten onze controle of gevallen van overmacht waarvoor we geen aansprakelijkheid aanvaarden. Onze website en onze diensten worden aangeboden in de staat zoals je ze aantreft.


8. Aansprakelijkheid

Opinies, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, aanbiedingen of andere informatie die aan u beschikbaar wordt gesteld door of via RealSingles zijn en blijven van de oorspronkelijke schrijvers en niet van RealSingles, tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. Deze schrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het geschrevene. RealSingles kan de precisie, volledigheid of het nut van deze informatie niet garanderen. RealSingles onderschrijft deze niet, neemt deze niet over en is niet verantwoordelijk voor schade of verlies geleden door te vertrouwen op informatie die door RealSingles op de site is gezet of informatie die door RealSingles aan u is overgedragen.

RealSingles is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van RealSingles. RealSingles is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van leden of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

RealSingles kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer niet aan de verwachte resultaten voldaan kan worden. RealSingles kan niet garanderen dat een inschrijving in een succesvolle relatie resulteert.

RealSingles kan geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van uw inschrijving.

RealSingles kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hinderlijk gedrag van derden die u herkennen of enig ander uit het contact tussen leden voortvloeiend ongemak.

RealSingles kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste verklaringen die door leden zijn gedaan. Het is daarom belangrijk om bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen bij een ontmoeting met een ander lid. RealSingles tekent zich vrij van alle aansprakelijkheid voor ontmoetingen op de website van RealSingles tussen leden en voor ontmoetingen tussen leden en/of niet-leden als gevolg van het gebruik van deze site en de bijbehorende diensten.

RealSingles kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinderlijk gedrag van derden die leden blijven achtervolgen.

RealSingles kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door derden van door uzelf gepubliceerde persoonlijke informatie op de site. RealSingles raad u daarom aan om voorzichtig te zijn met het soort informatie dat u over uzelf plaatst en maximaal gebruik te maken van de privacybescherming die RealSingles biedt.

RealSingles kan niet garanderen dat RealSingles foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. RealSingles kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade van leden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van RealSingles jegens leden, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van RealSingles. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat RealSingles voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van 100 euro.

RealSingles aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de leden die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van RealSingles .

RealSingles kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is RealSingles gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens onze leden.

U vrijwaart RealSingles voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door leden en/of onvoldoende naleving door leden van enige verplichting jegens RealSingles al of niet voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden.

RealSingles kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming welke het gevolg is van omstandigheden die RealSingles niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder RealSingles personeel of onder het personeel van enige derde die diensten aan RealSingles levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie RealSingles op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan onze levert.

Wanneer RealSingles wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan een maand achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel RealSingles als u bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van RealSingles jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van u zullen steeds voor rekening en risico van u zijn.

RealSingles kan niet garanderen dat de dienstverlening niet zal worden onderbroken door storingen. RealSingles spant zich in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen.

RealSingles kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.

RealSingles kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van leden verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.


9. Beschikbaarheid

Hoewel RealSingles zich inzet om de website 7 dagen per week, 24 uur per dag ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behoudens ons eveneens het recht voor onze diensten te beëindigen, dit zonder verantwoordelijk te worden gehouden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of een derde.


10. Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. RealSingles heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.

Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, zoals bij voorbeeld casino's, dan valt uw gebruik daarvan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener. RealSingles heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.


11. Slotbepalingen

In geval van conflict met een of meerdere andere leden of met derden, zal je RealSingles vrijwaren van alle aanspraken en schadevergoedingen, actuele en toekomstige, van om het even welke aard ook, voorzienbare en onvoorziene, bekende en onbekende, gekende en ongekende, die voortvloeien uit of in verband staan met het conflict.


12.) Kennisgeving

Wij behouden ons de mogelijkheid voor om dit Gebruikersovereenkomst van tijd tot tijd te wijzigen.

Vind een partner via RealSingles online dating!

Hoe werkt online daten? Je bent op zoek naar een serieuze relatie en je overweegt om online te daten? Via internet is het tegenwoordig vrij eenvoudig om een leuke date te vinden. Op RealSingles kan je jezelf aanmelden en direct starten met de zoektocht naar de ware. RealSingles is een dating site voor serieuze singles die een partner, relatie of vriendschap zoeken. Op deze dating site kan je jou eigen contact advertentie met foto’s, audio en video plaatsen en op basis van een profiel de juiste partner zoeken.